Homeדף בית שירותים ניהול סיכונים – ERM

ניהול סיכונים – ERM

ניהול סיכונים נועד לשמר את הארגון ולשמור על יציבותו, לצמצם את הסיכונים להפסדים ואף להגדיל את עסקיו. הערכת חשיפות לסיכונים לכל יחידה בארגון, הינה הערכה מדויקת יותר של סיכוני הארגון ובהתאם נערכת הקצאת משאבים למזעור הסיכונים לפי שיקולי עלות תועלת ומוניטין. בימינו סיכון לאי עמידה ברגולציה הפך לסיכון מהותי לארגון ויש לתת התייחסות נאותה לסיכון זה.

שירותי ניהול סיכונים המסופקים למגוון לקוחותינו כוללים, בין היתר:
ייעוץ ביישום משולב, וביקורת מסגרות עבודה ותקנים כגון: גושן I-SOX‏, SOX‏, ISAE 3402, SOC 1,2,3 , יישום IFRS‏, BASEL III‏, COBIT‏, COSO‏ ,PCI, תקני ISO ועוד.
ייעוץ ביישום וביקורת לעמידה בתקנות רשות ני"ע, בורסה, בנק ישראל, מפקח על שוק ההון, רשות למשפט וטכנולוגיה.
עריכת סקרי סיכונים וליווי בהטמעת מנגנונים לניהול סיכונים בהיבטים פיננסיים, רגולציה, תפעוליים, משפטיים ועוד.
גיבוש וכתיבת מדיניות, נהלי עבודה רלוונטיים.
הגדרת מדדי KRI ותאבון סיכון.
חישוב הון כלכלי עבור סיכונים לצורך ניהול הלימות הון.
הערכת תרחישי קיצון.
בנייה וניהול מאגר לאירועים של הפסדים כתוצאה מהתממשות הסיכונים.
ליווי בבחירת מערכות ממוחשבות לניהול סיכונים בארגון.
ביצוע סקרי פערים וביקורות לבחינת נאותות תהליכי ניהול סיכונים בארגונים מול מתודולוגיות ותקנים מקובלים ( Best practices), לרבות ICAAP ו- ORSA.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות