Homeדף בית שירותים שירותי ציות ואכיפה

שירותי ציות ואכיפה

ארגונים ותאגידים שונים כפופים למערכת רחבה של חוקים, צווים ותקנות, לפיכך, הקמה וניהול מערך ציות ואכיפה בארגונים הינו תנאי הכרחי לצורך עמידה בדרישות החוק והרגולציה. ארגון חייב להטמיע את הוראות הדין בפעילות היומיומית שלו, למנוע חשיפה לסיכוני ציות העשויים לגרום נזקים פיננסיים לארגון עצמו וללקוחותיו, להטלת סנקציות על הארגון ועל בעלי תפקידים בו ולפגיעה במוניטין הארגון.

מינוי אחראי להבטחת ציות בארגון להוראות הדין וקיומה של תכנית אכיפה אפקטיבית יסייעו לדירקטוריון ולהנהלת הגוף לקיים את אחריותם ולצמצם את החשיפה לסיכוני ציות של הגוף עצמו ולקוחותיו, כמו כן, יביא לשיפור המודעות והמעורבות של בעלי התפקידים.
שירותי ציות ואכיפה מבוצעים בהתאם ובכפוף להוראות הדין, וכן, בכפוף ובהתאם לחוקים ולהוראות החקיקה הרלבנטיים החלים ספציפית על התאגיד. השירותים מסופקים בהתאם למתודולוגיה סדורה אשר יושמה בהצלחה ברבים מלקוחותינו.

השירותים כוללים בין היתר:
איתור באופן מקיף וסדיר סיכוני ציות שהארגונים ולקוחותיהם חשופים להם.
וידוי הטמעה של הוראות הדין בכל תחומי הפעילות של הארגון.
עיון בסקרי סיכונים, דוחות כספיים ודוחות נוספים.
ביצוע מיפוי ראשוני של דרישות רגולטוריות להן כפוף הארגון.
מיפוי סיכונים להם חשוף הארגון באי-קיומם של הדרישות הרגולטוריות ועריכת המלצות לטיפול
בפערים שנתגלו.
עריכת תכנית לתיקון פערי ציות ואכיפה פנימית אפקטיבית ונוחה ליישום.
יצירת תכנית ציות ואכיפה אפקטיבית והטמעתה בארגון.
ביצוע ניהול שוטף של מערך הציות והאכיפה.
דיווח שוטף להנהלה ודירקטוריון, לרבות קבלת אישור לתכנית ציות.
ייעוץ בהיבטי איסור הלבנת הון.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות